EUROPE DIRECT Szczecin

UE inwestuje 122 mln euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki

Po raz pierwszy od czasu utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Za sprawą dotacji wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w sektorach energochłonnych, sektorach wodoru, magazynowania energii i energii odnawialnej. Oprócz wspomnianych dotacji 15 projektów zlokalizowanych w 10 państwach członkowskich UE i Norwegii skorzysta z pomocy o wartości do 4,4 mln euro w zakresie opracowywania projektów – w celu przyspieszenia dojrzałości tych projektów.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans powiedział: [d]zięki dzisiejszym inwestycjom UE udziela konkretnego wsparcia poświęconym czystym technologiom projektom w całej Europie w celu zwiększenia skali rozwiązań technologicznych, które mogą pomóc osiągnąć neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Zwiększenie środków z funduszu innowacyjnego zaproponowane w pakiecie „Gotowi na 55", umożliwi UE wspieranie w przyszłości jeszcze większej liczby projektów, przyspieszenie ich realizacji i jak najszybsze wprowadzenie ich na rynek.

Wspomniane 32 projekty wybrane do finansowania zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, oraz zdolności do innowacji wykraczających poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, a także tego, czy zaawansowanie tych projektów pozwala na ich szybkie wdrożenie. Inne kryteria obejmowały potencjał projektów w zakresie skalowalności i opłacalności. Wybrane projekty obejmują szeroki wachlarz odpowiednich sektorów, co umożliwia obniżenie emisyjności w różnych częściach europejskiego przemysłu i sektora energetycznego. Wskaźnik powodzenia wniosków kwalifikujących się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 18 proc.

W przypadku 15 projektów, które mogą skorzystać z pomocy w zakresie opracowywania projektów, oceniono, że są one wystarczająco innowacyjne i obiecujące pod względem zdolności do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale nie są jeszcze wystarczająco dojrzałe, aby można je było uwzględnić przy przyznawaniu dotacji. Celem wsparcia, które ma zostać udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny w formie dostosowanej pomocy technicznej, jest przyspieszenie dojrzałości finansowej lub technicznej tych projektów z myślą o ewentualnym ponownym składaniu wniosków w odpowiedzi na przyszłe zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego.

Dalsze kroki

W odniesieniu do projektów wybranych w ramach zaproszenia do składania wniosków na małe projekty – rozpoczyna się sporządzanie indywidualnych umów o udzielenie dotacji. Umowy te powinny zostać sfinalizowane w czwartym kwartale 2021 r., co umożliwi Komisji przyjęcie odpowiedniej decyzji o udzieleniu dotacji i rozpoczęcie wypłacania dotacji. Dokonanie zamknięcia finansowego projektów powinno nastąpić w ciągu czterech lat.

Europejski Bank Inwestycyjny skontaktuje się w sprawie projektów, które skorzystały z pomocy w zakresie opracowywania projektów w ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczącego dużych projektów, w celu zawarcia indywidualnych umów i umożliwienia rozpoczęcia świadczenia usług w czwartym kwartale 2021 r.

Dodatkowe informacje 

Mapa wybranych projektów

Opis projektu dotyczącego wybranych małych projektów

Opis projektu dotyczącego wybranych dużych projektów

Strona internetowa funduszu innowacyjnego

Kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego

UE inwestuje 122 mln euro w celu obniżenia emisyjności gospodarki Pobierz (43.545 kB - PDF)