Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na stronie EUROPE DIRECT Szczecin!

Pomoc państwa: Komisja zbiera uwagi na temat proponowanego przeglądu unijnych zasad pomocy państwa dotyczących budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska rozpoczęła dziś ukierunkowane konsultacje publiczne, w których zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat proponowanego przeglądu wytycznych w sprawie pomocy państwa dotyczących sieci szerokopasmowych („wytyczne dotyczące sieci szerokopasmowych"). Konsultacje będą trwały do 11 lutego 2022 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Zapraszamy teraz wszystkie zainteresowane strony do wypowiedzenia się na temat proponowanych przez nas ukierunkowanych zmian wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych. Chcemy, aby państwa członkowskie mogły łatwiej wspierać wdrażania sieci szerokopasmowych, w tym sieci gigabitowych i 5G. Chodzi nam jednak również o to, by ograniczyć zakłócenia konkurencji w przypadku, gdy rynek nie przynosi spodziewanych wyników.

Wytyczne dotyczące sieci szerokopasmowych mają ułatwić wdrażanie i upowszechnianie sieci szerokopasmowych na obszarach, gdzie usługi łączności są niewystarczające, takich jak oddalone i słabo zaludnione regiony UE. Wytyczne pozwalają państwom członkowskim na wspieranie – pod pewnymi warunkami – nowoczesnej infrastruktury, umożliwiającej świadczenie użytkownikom końcowym wysokiej jakości usług łączności po przystępnej cenie i zmniejszenie przepaści cyfrowej w przypadkach, gdy operatorzy komercyjni nie są zainteresowani inwestowaniem. Jednocześnie wytyczne mają też na celu ochronę inwestycji prywatnych. Będzie to miało miejsce dzięki zapewnieniu, że interwencje publiczne nie mogą mieć miejsca w przypadku, gdy inwestycji dokonują prywatni operatorzy, oraz wspieraniu uczciwej konkurencji poprzez konkurencyjne procedury wyboru, neutralność technologiczną i wymogi otwartego dostępu.

Komisja przeprowadziła ocenę obecnych wytycznych dotyczących sieci szerokopasmowych. Z oceny wynika, że obecne wytyczne funkcjonują prawidłowo, są zasadniczo adekwatne do zakładanych celów i wniosły istotny wkład w budowę sieci szerokopasmowych. Ocena wykazała jednocześnie konieczność pewnych ukierunkowanych dostosowań obowiązujących przepisów, by odzwierciedlić najnowsze zmiany rynkowe i technologiczne oraz szybko zmieniające się potrzeby w zakresie łączności oraz obecne priorytety UE.

Komisja proponuje w związku z tym pewną liczbę ukierunkowanych zmian. Proponowane zmiany miałyby przede wszystkim polegać na:

  • wprowadzeniu nowych progów prędkości w odniesieniu do wsparcia publicznego dla stacjonarnych sieci zapewniających połączenie gigabitowe oraz nowych wytycznych dotyczących wsparcia rozbudowy sieci ruchomych. Chodzi przy tym o: (i) odzwierciedlenie rosnących potrzeb użytkowników końcowych w zakresie łączności oraz (ii) doprecyzowanie, na jakich warunkach można udzielać wsparcia, w szczególności jeżeli chodzi o istnienie niedoskonałości rynku, oraz w odniesieniu do wyników, jakie sieci muszą osiągnąć.
  • wprowadzeniu nowej kategorii ewentualnej pomocy w postaci środków po stronie popytu wspierających upowszechnienie sieci stacjonarnych i ruchomych (bony). Celem tego działania jest zapewnienie pewności prawa poprzez doprecyzowanie warunków zgodności, które Komisja stosuje w odniesieniu do tych środków, w oparciu o najnowszą praktykę;
  • dalszym doprecyzowaniu niektórych pojęć, które są istotne dla oceny pomocy państwa przeprowadzanej przez Komisję, takich jak m.in. sporządzanie map, konsultacje publiczne, które muszą zostać przeprowadzone przed przyznaniem pomocy, konkurencyjna procedura wyboru, obowiązki w zakresie dostępu hurtowego oraz rozbudowa dotowanych sieci przy pomocy funduszy prywatnych.

Projekt wytycznych dotyczących sieci szerokopasmowych oraz dalsze szczegółowe informacje na temat konsultacji publicznych są dostępne tutaj.

Dalsze kroki

Oprócz rozpoczętych dziś konsultacji proponowany tekst wytycznych dotyczących sieci szerokopasmowych będzie omawiany na spotkaniu przedstawicieli Komisji i państw członkowskich, które odbędzie się pod koniec okresu konsultacji. Dzięki temu uwagi do projektu wniosku Komisji będą mogły zgłosić zarówno państwa członkowskie, jak i inne zainteresowane strony.

Przyjęcie nowych wytycznych dotyczących sieci szerokopasmowych przewidziano na połowę 2022 r.

Kontekst

Obowiązujące wytyczne w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych z 2013 r. umożliwiają inwestycje publiczne w przypadku wystąpienia niedoskonałości rynku oraz tam, gdzie inwestycje te powodują znaczącą poprawę sytuacji (zmiana skokowa). Pomoc ta podlega również pewnym innym parametrom, których celem jest ochrona konkurencji i zachęty dla inwestycji prywatnych.

Ramy dla wytycznych dotyczących sieci szerokopasmowych stanowi ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych („GBER") zawierające warunki zgodności ex ante, na podstawie których państwa członkowskie mogą wdrażać środki pomocy państwa, nie zgłaszając ich wcześniej Komisji.

W latach 2014–2019 państwa członkowskie przeznaczyły – zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa – około 30 mld euro na finansowanie publiczne przeznaczone na zniwelowanie luk inwestycyjnych we wdrażaniu infrastruktury szerokopasmowej i osiągnięcie celów określonych na 2020 r. w Europejskiej agendzie cyfrowej.

Zgodnie z indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego do połowy 2020 r. 87,2 proc. gospodarstw domowych w Europie miało już dostęp do szybkiej sieci szerokopasmowej o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 30 Mb/s, a 59,3 proc. było objęte siecią zdolną do przesyłu danych prędkością gigabitową. Do końca czerwca 2020 r. prawie wszystkie gospodarstwa domowe w UE (99,6 proc.) były objęte sieciami telefonii ruchomej 4G LTE, a 13,9 proc. — sieciami 5G.

komunikacie w sprawie społeczeństwa gigabitowego Komisja określiła potrzeby w zakresie łączności, jakie trzeba spełnić do 2025 r., aby zbudować europejskie społeczeństwo gigabitowe: (i) wszystkie europejskie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączności internetowej o prędkości pobierania danych co najmniej 100 Mb/s, z możliwością zwiększenia prędkości do 1 Gb/s; (ii) podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy, takie jak szkoły, szpitale i administracja publiczna, a także przedsiębiorstwa intensywnie korzystające z technologii cyfrowych powinny korzystać z łączności gigabitowej (szybkość pobierania lub wysyłania wynosząca 1 Gb/s); (iii) wszystkie obszary miejskie i wszystkie główne szlaki komunikacyjne powinny być objęte niezakłóconym dostępem do sieci 5G.

W lutym 2020 r. Komisja opublikowała priorytety cyfrowe UE, a wśród nich komunikat „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy" i przypomniała, że osiągnięcie celów UE w zakresie łączności na 2025 r. pozostaje najważniejszym elementem cyfrowej transformacji Europy.

Komunikat w sprawie cyfrowego kompasu zakłada, że do 2030 r. wszystkie gospodarstwa domowe w Unii powinny zostać objęte siecią gigabitową, a wszystkie obszary zaludnione powinny zostać objęte siecią 5G. We wniosku dotyczącym programu polityki w zakresie cyfrowej dekady podkreślono, że społeczne zapotrzebowanie na przepustowość potrzebną do pobierania i wysyłania danych stale rośnie. Stwierdzono w nim, że do 2030 r. sieci o prędkości gigabitowej powinny stać się dostępne dla wszystkich osób, które potrzebują lub chcą mieć taką przepustowość.

Pomoc państwa: przegląd wytycznych dotyczących sieci szerokopasmowych Pobierz (49.552 kB - PDF)

Komunikat prasowy

19 listopada 2021, Bruksela

Banery/Logo